Cách cài đặt Laravel 5.5

Laravel

Laravel là một framework PHP miễn phí được sử dụng phổ biến trong cộng đồng PHP. Laravel giúp giảm bớt khối lượng công việc trong lập trình, giúp xây dựng ứng dụng nhanh hơn. Laravel được tạo ra bởi Taylor Otwell (một lập trình viên kỳ cựu chuyển từ .NET sang PHP) giúp xây dựng những ứng dụng theo mô hình MVC (Model – View – Controller), hệ thống tài liệu đầy đủ giúp người mới lập trình PHP dễ dàng tiếp cận.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Laravel trên máy tính cá nhân. Như các bạn lập trình PHP đã biết, để chạy một ứng dụng web với địa chỉ ip http://127.0.0.1 hay http://localhost chúng ta cần cài đặt một máy chủ trên Windows: VertrigoServ, Xampp,...

Để cài đặt Laravel trên localhost trước tiên bạn cần phải Download Composer và cài đặt vào PHP localhost.

Sau khi chạy file Composer-Setup.exe các bạn click Next cho tới khi chọn file như hình bên dưới.

Cài đặt Composer

Các bạn chọn php.exe trong thư mục php của máy chủ localhost (máy chủ tôi đang dùng là VertrigoServ) và click Next để cài đặt.

Sau khi cài đặt xong Composer các bạn vào thư mục localhost của máy chủ (đối với VertrigoServ là thư mục www) và click chuột phải chọn Open command như hình bên dưới. Nếu như click chuột phải không thấy các bạn nhấn thêm nút Shift + Click chuột phải sẽ thấy.

Command

Tới đây ứng dụng máy chủ (VertrigoServ) phải chạy mới đảm bảo cài đặt được. Tiếp theo các bạn gõ các lệnh sau:

// 1. Lệnh đầu tiên: Cài đặt Laravel
composer global require "laravel/installer"

// 2. Lệnh thứ hai: Tạo một project mới (từ website cuối cùng trong lệnh là tên của project)
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel website

Cuối cùng các bạn chép 2 file .htaccess và index.php từ thư mục public ra ngoài thư mục tổng (thư mục website) sau đó sửa 2 dòng trong file index.php như sau:

// 1. Dòng đầu tiên:
require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php';
// Sửa lại thành
require __DIR__.'/bootstrap/autoload.php';

// 2. Dòng thứ hai: 
$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';
// Sửa lại thành
$app = require_once __DIR__.'/bootstrap/app.php';

Vậy là đã hoàn thành cài đặt Laravel. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Người chia sẻ: Ngụy Kim Hưng