Quy chế tài chính công ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN và DỊCH VỤ KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 01/QCTC-CNX2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày  26  tháng 02 năm 2019

QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Quản lý nội chính và chi tiêu nội bộ tại Văn phòng cơ quan Công ty

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ/2019 ngày 20 tháng 01 năm 2019)

- Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP.

- Căn cứ Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13.

- Căn cứ Luật làm việc - Luật số 38/2013/QH13.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp - Luật số 68/2014/QH13.

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/01/2018 về việc thông qua quy chế trả lương, thưởng của công ty.

Để hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, mọi cán bộ - nhân viên có điều kiện làm chủ và xây dựng nét đẹp văn hóa công sở; Công ty ban hành một số quy định và thực hành tiết kiệm trong công tác quản lý nội chính và chi tiêu nội bộ như sau:

Quản lý điều hành công ty AGITECH

1. Hệ thống mô tả công việc

  1.1 Mô tả công việc Phòng Merketing

  1.2 Mô tả công việc Phòng Kinh Doanh - Bán Hàng

  1.3 Mô tả công việc Phòng Cung ứng

  1.4 Mô tả công việc phòng Hành chính nhân sự

  1.5 Mô tả công việc Phòng Kế toán

  1.6 Mô tả công việc Phòng kế hoạch

  1.7 Mô tả công việc Bộ phận Kỷ thuật sản xuất

  1.8 Mô tả công việc xưởng SX

  1.9 Mô tả công việc phòng QA

  1.10 Mô tả công việc phòng Bảo trì

  1.11 Mô tả công việc các NV VP khác thuộc công ty

  1.12 Phòng giao nhận

  1.13 Phòng IT

  1.14 Phòng Kinh tế - Kế hoạch 

  1.15 Phòng Nghiên cứu phát triển 

  1.16 Tổng kho

  1.17 Phòng đời sống

  1.18 Phòng thiết kế

  1.19 Phòng tiếp thị

  1.20 Phòng Xuất Nhập khẩu

  1.21 Phòng Vận tải

  1.22 Xí nghiệp sản xuất

2. Hệ thống BSC

  - BSC Kinh doanh

  - BSC Kế toán

  - BSC Kho vận

  - BSC Kỹ thuật

  - BSC Mua hàng

  - BSC R-D

  - BSC Sản xuất

3. Hệ thống KPI

  - 3.6.1 Hệ thống KPI nhân sự

  - 3.6.2 Hệ thống KPI marketing

  - 3.6.3 Hệ thống KPI sale - bán hàng 

  - 3.6.4 Hệ thống KPI tài chính

  - 3.6.5 Hệ thống KPI cung ứng

  - 3.6.6 Hệ thống KPI sản xuất chất lượng

  - 3.6.7 Bộ mẫu KPI cho sản xuất - tham khảo

  - 3.6.8 Bộ mẫu KPI cho chức danh - tham khảo

4. ISO Công ty

 4.1. ISO 9000 trong nhà máy dệt may

   1.1 Sổ tay chất lượng 

   1.2 Thủ tục xem xét của lãnh đạo

   1.3 Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê

   1.4 Thủ tục cải tiến thường xuyên

   1.5 Thủ tục đánh giá nội bộ

   1.6 Thủ tục khắc phục phòng ngừa

   1.7 Thủ tục kiểm soát hồ sơ

   1.8 Thủ tục kiểm soát tài liệu 

   1.9 Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm 

   1.10  Thủ tục bảo trì thiết bị

   1.11 Thủ tục đánh giá nhà cung ứng

   1.12 Thủ tục kiểm soát SP KPH

   1.13 Thủ tục kiểm soát thiết bị đo

   1.14 Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm

   1.15 Thủ tục lập KH và thủ tục triển khai SX

   1.16 Thủ tục mua hàng

   1.17 Thủ tục theo dõi, do lường các quá trình

   1.18 Thủ tục thiết kế và phát triển sản phấm 

   1.19 Thủ tục thủ thập, ghi nhận, giải quyết

   1.20 Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tải sản khách sạn

   1.21 Thủ tục xem xét họp đồng

   1.22 Qui trình sản xuất

   1.23 Qui trình trao đổi thông tin nội bộ

   1.24 Chức năng nhiệm vụ

   1.25 Tiêu chuẩn

   1.26 Hướng dẫn công việc

   1.27 Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm

   1.28 Hướng dẫn vận hành

 4.2. ISO Cty CNTT

   2.1 BTL45 - ISO của công ty tích hợp hệ thống CNTT

     2.1.1 QT mua hàng

     2.1.2 QT kiểm soát tài liệu

     2.1.3 QT xem xét lãnh đạo 

     2.1.4 QT đánh giá chất lượng nội bộ

     2.1.5 QT kiểm soát sản phẩm không phù hợp

     2.1.6 QT khắc phục phòng ngừa

     2.1.7 Biên bản nghiệm thu và bàn giao lắp đặt  

     2.1.8 Hồ sơ hoàn công lắp đặt  

     2.1.9 QT sửa chữa thiết bị

     2.1.10 QT cung cấp dịch vụ tin học

 4.3. ISO công ty xây dựng

     3.1 Bộ ISO công ty xây dựng 1

     3.2 Bộ ISO công ty xây dựng 2

     3.3 Bộ ISO công ty xây dựng 3

     3.4 Bộ ISO công ty xây đựng 4

 4.4. ISO công ty xây dựng

     4.1 Biểu mẫu các quy trình

     4.2 QT01 - QT quản lý tài liệu và hồ sơ

     4.3 QT02 - QT hành động khác phục phòng ngừa

     4.4 QT03 - QT đánh giá chất lượng nội bộ

     4.5 QT04 - QT trao đổi thông tin và họp xem xét

     4.6 QT05 - QT quản lý nhân sự

     4.7 QT06 - QT liên quan đến khách hàng

     4.8 QT07 - QT mua hàng, quản lí nhà cung ứng

     4.9 QT08 - QT lập kế hoạch chất lượng công trình 

     4.10 QT09 - QT bảo trì máy móc thiết bị 

     4.11 QT10 - QT kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình

     4.12 QT11 - QT kiểm soát sản phẩm không phù hợp

     4.13 QT12 - QT quản lí thiết bị đo lường 

     4.14 QT13 - QT xin nghỉ phép, ốm, không lương

     4.15 QT14 - QT xin nghỉ việc

     4.16 QT15 - QT cấp phát đồng phục công ty

     4.17 QT16 - VPP

 4.5. ISO của công ty tích hợp hệ thống CNTT

    5.1 QT mua hàng

    5.2 QT kiểm soát tài liệu

    5.3 QT kiểm soát hồ sơ

    5.4 QT xem xét lãnh đạo 

    5.5 QT xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh 

    5.6 QT tuyển dụng

    5.7 QT đào tạo

    5.8 QT đánh giá chất lượng nội bộ

    5.9 QT kiểm soát sảm phẩm không phù hợp 

    5.10 QT khắc phục phòng ngừa

    5.11 QT sản xuất thiết bị viễn thông truyền hình điện thoại

    5.12 QT bảo dưỡng 

    5.13 Biên bản kiểm tra chất lượng công trình 

    5.14 Biểu mẫu chung

    5.15 Biên bản nghiệm thu và bàn giao lắp đặt

    5.16 Hồ sơ hoàn công lắp đặt

    5.17 Hồ sơ lắp đặt 

    5.18 QT sửa chữa thiết bị

    5.19 QT cung cấp dịch vụ tin học 

 4.6. ISO của công ty xây dựng

    6.1 Biểu mẫu các quy trình

    6.2 QT01 - QT quản lý tài liệu và hồ sơ 

    6.3 QT02 - QT hành động khắc phục phòng ngừa

    6.4 QT03 - QT đánh giá chất lượng nội bộ

    6.5 QT04 - QT trao đổi thông tin và họp xem xét

    6.6 QT05 - QT quản lý nhân sự 

    6.7 QT06 - QT liên quan đến khách hàng

    6.8 QT07 - QT mua hàng, quản lý nhà cung cấp

    6.9 QT08 - QT lập kế hoạch chất lượng công việc

    6.10 QT09 - QT bảo trì máy móc thiết bị

    6.11 QT10 - QT kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình

    6.12 QT11 - QT kiểm soát sản phẩm không phù hợp 

    6.13 QT12 - QT quản lý thiết bị đo lường

    6.14 QT13 - QT xin nghĩ phép, ốm, không lương

    6.15 QT14 - QT xin nghỉ việc

    6.16 QT15 - QT cấp phát đồng phục công ty

    6.16 QT16 - VPP

 4.7. ISO của LIlama

    7.1 ISO NM có khi 2012

    7.2 Phòng quản trị tổng hợp

    7.3 Tài liệu ISO phòng vật tư

    7.4 Tài liệu ISO phòng KT - KT

    7.5 Tài liệu ISO phòng phát triển các dự án đầu tư

    7.6 Tài liệu ISO phòng QLM - CG - AT

    7.7 Tài liệu ISO phòng tài chính kế toán

    7.8 Tài liệu ISO Phòng tổ chức

 4.8. ISO của nhà máy dệt may

     8.1 Sổ tay chất lượng

     8.2 Thủ tục xem xét của lãnh đạo

     8.3 Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê

     8.4 Thủ tục cải tiến thường xuyên

     8.5 Thủ tục đánh giá nội bộ

     8.6 Thủ tục khắc phục phòng ngừa

     8.7 Thủ tục kiểm soát hồ sơ

     8.8 Thủ tục kiểm soát tài liệu

     8.9 Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm 

     8.10 Thủ tục bảo trì thiết bị

     8.11 Thủ tục đánh giá nhà cung ứng

     8.12 Thủ tục kiếm soát SP KPH

     8.13 Thủ tục kiểm soát thiết bị đo

     8.14 Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm

     8.15 Thủ tục gặp KH và triển khai SX

     8.16 Thủ tục mua hàng

     8.17 Thủ tục theo dõi, đo lường các quá trình

     8.18 Thủ tục thiết kế và phát triển sản phẩm

     8.19 Thủ tục thu nhâp, ghi nhận, giải quyết khiếu nại khách hàng

     8.20 Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng

     8.21 Thủ tục xem xép hợp đồng

     8.22 Qui trình sản xuất

     8.23 Qui trình trao đổi thông tin nội bộ

     8.24 Chức năng nhiệm vụ

     8.25 Tiêu chuẩn

     8.26 Hướng dẫn công việc

     8.27 Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm

     8.28 Hướng dẫn vận hành

5. Đánh giá công việc

 5.1 Mẫu đánh giá hoàn thành công việc các chức danh công ty

 5.2 Mục tiêu đánh giá hằng năm - tham khảo 

6. Quản trị hành chính

 6.1 Quy trình quản lý thư viện  

 6.2 Quy trình sửa chữa

 6.3 Quy trình bảo hành, bảo trì

 6.4 Quy trình tổ chức và quản lý cuộc họp

 6.5 Quy trình quản lý con dấu

 6.6 Quy trình tiếp khách

 6.7 Quy trình quản lý văn bản đến, đi

 6.8 Quy trình quản lý văn phòng phẩm

 6.9 Quy trình chế độ công tác phí

 6.10 Quy trình quản lý và sử dụng xe ô tô

 6.11 Quy trình quản lý hồ sơ

 6.12 Quy trình quản lý tài liệu

 6.13 Quy trình soạn thảo văn bản

 6.14 Quy trình tổ chức hội nghị

 6.15 Quy định quản lý biểu mẫu

 6.16 Quy trình xử lý thông tin

 6.17 Quy định kiểm soát nhân viên, khách hàng

 6.18 Quy định quản lý tài sản, hàng hóa ra vào cổng

 6.19 Quy định quản lý tài sản

7.Hệ thống nội quy, quy chế

 7.1 QD KLLD

 7.2 QD Khen thưởng

 7.3 Điều chuyển công tác

 7.4 QD năng lượng

 7.5 QD Bổ nhiệm

 7.6 QD Cử đi đào tạo

 7.7 Bàn giao

 7.8 HR Policies

 7.9 Quy định - quản lý - nhân sự - công ty 

 7.10 Security Policy

8. Hệ thống quản trị nhân sự

9. Quản trị tài chính kế toán

 9.1 Quản trị phòng tài chính kế toán 

 9.2 Quản trị kiểm soát nội bộ

   9.2.1 Mô tả công việc và kế hoạch kiểm toán nội bộ 

   9.2.1 Quy trình kiểm toán nội bộ

 9.3 Các quy trình kế toán

 9.5 Thăng bảng lương của công ty

10 Quản trị rủi ro

11 Xây dựng bảng lương 

 11.1 Các văn bản quy định lương

 11.2 Cách xây thăng bằng lương 2015

 11.3 Tài liệu xây dựng lương 

12 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

13 Sơ đồ và lưu đồ công ty

 13.1 Sơ đồ tổ chức

 13.2 Vẽ lưu đồ công ty

14 Xây dựng đội ngũ bán hàng

 14.1 Quy trình bán hàng

 14.2 Làm việc nhóm

 14.3 Quản trị bán hàng đối với nhân viên bán hàng và quản lý bán hàng

 14.4 Biểu mẫu dành cho nhân viên bán hàng 

 14.5 Tổ chức lực lượng bán hàng

 14.6 Giám đốc bán hàng

 14.7 Mô tả công việc của bộ phận bán hàng  

15 Đào tạo nội bộ

 15.1 Bộ kỹ năng mềm 

 15.2 CT kèm cập nhân viên

 15.3 Đào tạo

 15.4 Đào tạo trainer

 15.5 Headhunting skill

 15.6 HR training v1

 15.7 HR training v3 

 15.8 Matran kỹ năng

 15.9 PR training

 15.10 Sales training

 15.11 Skill training 

 15.12 Tài liệu đào tạo nhân viên mới

 15.13 TeamBuilding

16 Xây dựng lộ trình công danh của công ty

 16.1 Tham khảo 

17 Quản trị trí thức

18 Quản trị Marketing

19 Tiêu chuẩn 5s trong công ty

20 Xây dựng kế hoạch tài chính

21 Các mẫu sổ tay nhân viên

 

  

 

 

 

Kỷ luật và khen thưởng

Công ty AGITECH gửi đến các thành viên thông tin về mức độ kỷ luật & khen thưởng của công ty để các thành viên nắm rõ và chấp hành cho tốt

THÔNG BÁO KỶ LUẬT & KHEN THƯỞNG

Kỷ luật

- Làm việc riêng (Xem tin tức giải trí, Facebook cá nhân, chỉ xem YouTube... không liên quan đến công việc) Nhắc nhở 1 lần trực 1 buổi, 2 lần 1 ngày, 3 lần chấm dứt hợp đồng.

- Khách hàng phàn nàn (thái độ làm việc, viết sai tên, số điện thoại, chính tả...) nhắc nhở lần 1 trực 1 ngày, lần 2 trực 2 ngày, lần 3 thì chấm dứt hợp đồng.

- Nghỉ phải trực bù vào các ngày khác trong tháng đã nghỉ, không thực hiện để nhắc nhở 2 lần chấm dứt hợp đồng. Trường hợp không trực trừ lương gấp 3 lần lương ngày nghỉ. Quá 4 ngày thì chấm dứt hợp đồng.

Khen thưởng

- Trong năm không nghỉ thưởng 1 tháng lương.

- Nghỉ phép 2 ngày thưởng 50% lương tháng. (Không trực bù qua năm)

- Thưởng thăm niêm 1.000.000đ/ năm

- Hỗ trợ dự án 100.000đ/ ngày.

- Tết tây, giỗ tổ, 30/4, 1/5, 2/9, sinh nhật 100.000đ/ lễ

- Du lịch cuối năm hoặc hè

- Quà trung thu (bánh)

- Trực điện thoại ngoài giờ 700.000đ / tháng.

Nội qui này có thể thay đổi theo biên bản họp công ty, nên các nhân viên thường xuyên cập nhật.

Agitech, ngày 09/10/2018

BAN GIÁM ĐỐC ĐÃ DUYỆT

Nôi quy công ty

NỘI QUY CÔNG TY

ĐIỀU 1: PHONG CÁCH LÀM VIỆC KHOA HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP.

1. Làm việc đúng giờ

        + Sáng từ 7h30 đến 11h30 & Chiều từ 13h30 đến 17h30.

        + Nghỉ ngày chủ nhật và những ngày lễ theo quy định của Chính Phủ.

2. Hằng ngày, vệ sinh nơi làm việc của mình, tắt đèn, quạt, máy tính trước khi về.

3. Không được tán gẫu, nói chuyện trong giờ làm việc.

4. Không được hút thuốc trong công ty.

5. Không được lên trang mạng xã hội tán gẫu, chơi game, xem phim, đọc báo,.. trong giờ làm việc.

    6. Ra ngoài công ty làm việc riêng phải có sự đồng ý của người quản lý bộ phận.

7. Nộp báo cáo hằng ngày cho cán bộ quản lý trước khi về.

8. Nghỉ và đi trễ:

   - Nghỉ có phép: Phải xin trước 2 ngày và không quá 2 lần trong tháng. Phải trực bù vào các ngày khác trong tháng.

     - Không phép:

       + Lần 1: Viết báo cáo nêu lý do, trực 1 ngày chủ nhật.

       + Lần 2: Xem xét chấm dứt hợp đồng lao động.

     - Đi làm trễ:

       + Lần 1: Trực ở công ty sáng chủ nhật.

       + Lần 2: Phạt trực một ngày chủ nhật.

       + Lần 3: Xem xét và chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 2: HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG.

1. Luôn mở các kênh thông tin liên lạc, điện thoại, mail, zalo... trong giờ làm việc.

2. Cập nhật trang tin, sự kiện, sản phẩm công ty.

3. Hỗ trợ ân cần, lịch sự, nhã nhặn, chuyên nghiệp và giải quyết yêu cầu ngay.

4. Tư vấn nhiệt tình, khoa học, đầy đủ và chi tiết khi cần.

ĐIỀU 3: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

1. Phải dọn dẹp dữ liệu làm việc trên máy tính của mình sao cho dễ quản lý.

2. Phải bảo quản dữ liệu của khách hàng cẩn thận, không được làm mất dữ liệu của khách hàng.

3. Phải làm biên bản bàn giao dữ liệu của khách hàng đã cung cấp cho các nhân viên khác nhầm tránh thất lạc.

ĐIỀU 4: VĂN HÓA TRONG CÔNG TY.

1. Tiết kiệm tài sản của công ty như: điện, nước, giấy in, viết, sơ mi...

2. Không nói tục, chửi thề, đánh nhau.

3. Lịch sự, hòa nhã với mọi người.

4. Nhân viên phải mặc đồng phục và đeo bảng tên của công ty.

    5. Luôn hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

ĐIỀU 5: BÍ MẬT THƯƠNG MẠI.

1. Không được tiết lộ thông tin dự án của công ty, phương pháp, cách thức làm việc của công ty cho cá nhân ngoài.

2. Thay đổi thông tin mật khẩu theo quy định phòng ban.

BAN GIÁM ĐỐC AGITECH

 

Chat với Agitech