Các biểu mẫu trong quy trình phát triển phần mềm

Các biểu mẫu trong quy trình phát triển phần mềm

Biểu mẫu MADUAN-TTYC: Tài liệu thu thập yêu cầu

Biểu mẫu MADUAN-QTNV: Phân tích quy trình nghiệp vụ

Biểu mẫu MADUAN-DTHT: Đặc tả hệ thống

Biểu mẫu MADUAN-PTDL: Phân tích dữ liệu

Biểu mẫu MADUAN-PTCN: Phân tích chức năng (cây chức năng và kế hoạch)

Biểu mẫu MADUAN-TKDL: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Biểu mẫu MADUAN-TTCS: Thiết kế sơ đồ tuần tự đối với phần mềm winform c#

Biểu mẫu MADUAN-TTWE: Thiết kế sơ đồ tuần tự đối với ứng dụng web lavarel

Biểu mẫu MADUAN-TKGD: Tài liệu thiết kế giao diện

Biểu mẫu MADUAN-TKGT: Tài liệu thiết kế giải thuật và SQL.

Biểu mẫu MADUAN-HDSD-PHANHE: Tài liệu hướng dẫn cho một phân hệ của dự án

- Các tài liệu đều có tài liệu test đi kèm được qui định thêm ký tự "T". Ví dụ: MADUAN-TKDL-T, MADUAN-TKGT-T,

- Mỗi tài liệu có mã số bắt đầu là mã dự án.

- Tất cả tài liệu đều có version 8 ký tự. Ví dụ version V19_05_01 (version 01 vào tháng 05 năm 2019)

----------------------

Ví dụ đầy đủ một tài liệu

TC-TKDL-T-V19-06-01

TC-TKDL-T-V19-07-02

TC-TKDL-T-V19-07-03

TC-HDSD-LHXH-V19-06-01