Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019

 CTY TNHH TV DVKT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 03/TB-CNX2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày  30 tháng 8  ăm 2019

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019

Căn cứ vào Bộ luật Lao động Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào quy chế tài chính công ty số 01/QCTC-CNX2019, ngày 26/02/2019;

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, Công ty thông báo đến quý khách hàng, quý đối tác và toàn thể nhân viên công ty về thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019 như sau:

  1. 1. Thời gian nghỉ lễ
  •        - Nghỉ lễ cả ngày 02/9/2019 (Thứ Hai).
  •        - Lịch làm việc vào ngày 03/9/2019 (Thứ Ba)
  •        - Mỗi nhân viên công ty được hỗ trợ 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) vào ngày lễ.
  1. 2. Hỗ trợ khách hàng vào ngày lễ

     Trong quá trình nghỉ lễ quý khách hàng, quý đối tác có yêu cầu khắc phục sự cố vui lòng liên hệ qua đường dây nóng:

     Email hỗ trợ: ntut@agitech.com.vn - Điện thoại: 0919.995.986

  1. 3. Tổ chức thực hiện

            Đề nghị toàn nhân viên công ty thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

Công ty AGITECH trân trọng kính chúc quý khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên có kỳ nghỉ vui khỏe./.

         Trân trọng!                                               

Nơi nhận:

-  Toàn thể nhân viên;

-  Phòng kế toán;

-  Lưu VT, TC- HC

GIÁM ĐỐC            

(đã duyệt)            

 

Nguyễn Thị Út        

Tải xuống file đính kèm