Hướng dẫn cài đặt tài khoản webmail trên điện thoại

Bước 1

Bước 1: Vào ứng dụng mail và chọn thêm tài khoản

 

Bước 2

Bước 2: Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu rồi chọn nút tiếp theo

 

Bước 3

Bước 3: Chọn loại tài khoản là POP3

 

Bước 4

Bước 4: Nhập máy chủ POP3 là đường dẫn đăng nhập trên website và cổng là 110.

Chọn tiếp theo để tiếp tục cài đặt (Cài đặt thư đến)

 

Bước 5

Bước 5: Nhập máy chủ SMTP là đường dẫn đăng nhập trên website.

Cổng là 465. Cổng bảo mật là SSL/TSL. Nhập tên người dùng và mật khẩu.

Chọn tiếp theo để tiếp tục cài đặt (Cài đặt thư đi).

 

Bước 6

Bước 6: Cài đặt cấu hình tần suất kiểm tra 5 phút 1 lần.

Chọn tiếp theo để tiếp tục cài đặt (Thiết lập tài khoản)

 

Bước 7

Bước 7: Cài đặt tên cho tài khoản và tên hiển thị trong tin nhắn.

Chọn tiếp theo để tiếp tục cài đặt (Thiết lập tài khoản)

 

Bước 8

Bước 8: Danh sách các hộp thư trong hộp thư đến.