Lập trình php tạo Transparent Watermark Logo (hình logo mờ trong suốt) cho hình ảnh

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đang lập trình php nhưng chưa biết cách tạo hình logo mờ ẩn trên hình (Transparent Watermark Logo).

Đoạn code php sau sẽ giúp các bạn tạo một logo mờ ẩn trên hình. Bạn có thể ứng dụng cho việc upload hình ảnh lên website và gắn logo bản quyền cho hình ảnh đó. Đoạn code chỉ lấy ví dụ hình ảnh có type là image/jpeg nên nếu các bạn muốn thực hiện với type khác bạn hãy tìm hiểu thêm nhé.

// Cấu hình vị trí độ mờ
$horiz_position = 'left'; // center | left | right
$horiz_shift = '20'; //Khoảng cách pixel với tọa độ x
$vert_position = 'top'; // middle | top | bottom
$vert_shift = '20'; //Khoảng cách pixel với tọa độ y
$transparency = '50'; //Tính trong suốt của hình logo mờ
$picture = imagecreatefromjpeg('iot-agitech.jpg'); // Hình ảnh cần gắn logo mờ
$logo_watermark = imagecreatefrompng('logo-cnxag.png'); // Hình logo (chọn file png)

$pct = $transparency/100;
$w = imagesx($logo_watermark);
$h = imagesy($logo_watermark);

imageAlphaBlending($logo_watermark, false);
// Tìm pixel mờ nhất trong hình ảnh (pixel có giá trị alpha nhỏ nhất)
$minAlpha = 127;
for($x = 0; $x < $w; $x++) {
	for($y = 0; $y < $h; $y++) {
		$alpha = (imagecolorat($logo_watermark, $x, $y) >> 24) & 0xFF;
		if($alpha < $minAlpha) {
			$minAlpha = $alpha;
		}
	}
}

// Lặp qua các pixel hình ảnh và sửa đổi alpha cho từng pixel
for($x = 0; $x < $w; $x++) {
	for($y = 0; $y < $h; $y++) {
		$colorXY = imagecolorat($logo_watermark, $x, $y);
		$alpha = ($colorXY >> 24) & 0xFF;
		if($minAlpha !== 127) {
			$alpha = 127 + 127 * $pct * ($alpha - 127) / (127 - $minAlpha);
		} else {
			$alpha += 127 * $pct;
		}
		$alphaColorXY = imagecolorallocatealpha(
			$logo_watermark,
			($colorXY >> 16) & 0xFF,
			($colorXY >> 8) & 0xFF,
			$colorXY & 0xFF,
			$alpha
		);
		if(!imagesetpixel($logo_watermark, $x, $y, $alphaColorXY)) {
			return false;
		}
	}
}

$picture_width=imageSX($picture);
$picture_height=imageSY($picture);
$watermarkfile_width=imageSX($logo_watermark);
$watermarkfile_height=imageSY($logo_watermark);

// Lấy vị trí tọa độ x cho hình mờ
switch ($horiz_position) {
case 'center':
	$dest_x = ( $picture_width / 2 ) - ( $watermarkfile_width / 2 );
	break;
case 'left':
	$dest_x = $horiz_shift;
	break;
case 'right':
	$dest_x = $picture_width - $watermarkfile_width - $horiz_shift;
	break;
}

// Lấy vị trí tọa độ y cho hình mờ
switch ($vert_position) {
case 'middle':
	$dest_y = ( $picture_height / 2 ) - ( $watermarkfile_height / 2 );
	break;
case 'top':
	$dest_y = $vert_shift;
	break;
case 'bottom':
	$dest_y = $picture_height - $watermarkfile_height - $vert_shift;
	break;
}

// Dùng cho hình gif
// if($picture_fileType == 'gif') {
	// $tempimage = imagecreatetruecolor($picture_width, $picture_height);
	// imagecopy($tempimage, $picture, 0, 0, 0, 0, $picture_width, $picture_height);
	// $picture = $tempimage;
// }

imagecopy($picture, $logo_watermark, $dest_x, $dest_y, 0, 0, $watermarkfile_width, $watermarkfile_height);

header('Content-Type: image/png'); 
imagepng($picture);

Kết quả hình ảnh sẽ giống như sau:

tao logo mo an tren hinh

 

Mong là bài viết này sẽ giúp ít cho những bạn đang tìm hiểu và phát triển kỹ năng lập trình php, để viết ra chức năng ứng dụng hay hơn cho trang web của mình.

Chúc các bạn thành công!

Ngụy Kim Hưng