Thêm DataTable vào DataBase SQL

Bước 1: Định nghĩa một kiểu bảng mới trong SQL. 

CREATE TYPE [dbo].[MyTableType] AS TABLE( [Id] int NOT NULL, [Name] [nvarchar](128) NULL )

Bước 2: Tạo một store procedure

CREATE PROCEDURE [dbo].[InsertTable]

@myTableType MyTableType readonly

AS BEGIN

insert into [dbo].Records select * from @myTableType

END

Bước 3: Thực thi store procedure InsertTable với parameter là một datatable cần insert vào database

using (var command = new SqlCommand("InsertTable") {CommandType = CommandType.StoredProcedure})

{ var dt = new DataTable();

//create your own data table

command.Parameters.Add(new SqlParameter("@myTableType", dt));

SqlHelper.Exec(command); }