Kiểm tra trường có thể convert sang datetime?

 

 

sql

Cách kiểm tra một trường kiểu nvarchar với định dạng ngày/tháng có thể chuyển đổi sang kiểu datetime trong SQL server? Để kiểm tra ta dùng lệnh select với điều kiện ISDATE(TenTruong) = 0, nếu trả về là rỗng thì trường này hoàn toàn có thể convert sang datetime và ngược lại. VD: select * from TiepNhanHangHoa where ISDATE(Images)=0.