Hướng dẫn cách lấy item của Picker

 

Code lấy item:

if (pickDen.ItemsSource != null)
{
var item = sender as Picker;
var selectedItem = item.SelectedItem as Tram_DTO;
den = selectedItem.ID_Tram.ToString();
}
else
den = string.Empty;

/* Giải thích:

* Tram_DTO phải chứa 2 trường có tên giống với trường DisplayMember và ValueMember

*/