Slide item 6
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 7

Tuyển dụng nhân sự

Quản Lý Kho Lúa Giống

0 reviews / Write a review
Mã sản phẩm:
Khả dụng: In stock
Giá: 20.000.000 Đ
Số lượng: 

Mô tả ngắn

Giúp cho việc quản lý được để dàng, hiệu quả làm việc cao hơn phần mềm là một cách tốt nhất để làm việc đó. Phần mềm quản lý kho lúa giống được tạo ra với mục đích đó.
 1. Quản lý kho lúa giống:
 • Mã kho: sản xuất hoặc thương mại.
 • Lúa : mã lúa, tên lúa, nhà cung cấp, giá, chi tiết.
 • Loại lúa: xác nhận (XN) hoặc nguyên chủng (NC).
 • Khấu hao: tự nhận vào.
 • Số lượng, ngày nhập kho, hạn sử dụng.
 1. Nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, CMND.
 2. Khách hàng: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, CMND.
 3. Nhập kho: Mã nhập hàng quy định tự động tăng vd: PN0000000, nhà cung cấp, mã kho – tên lúa- loại lúa sổ ra, mã lô không bắt buộc nhập, ngày nhập, hạn sử dụng, giá nhập, số lượng, thành tiền, đã trả, còn nợ.
 4. Phiếu nhập kho: logo và tên thông tin công ty, tên phiếu nhập, các thông tin của nhập hàng.
 5. Xuất kho: mã xuất kho quy định tự động tăng vd: PX0000000, mã kho – tên lúa- loại lúa sổ ra, khách hàng, ngày xuất, số lượng, giá bán, thành tiền, đã trả, còn nợ.
 6. Phiếu xuất kho: logo và tên thông tin công ty, tên phiếu bán hàng, các thông tin của bán hàng, người mua và ngày bán.
 7. Phiếu thu: mã phiếu thu, khách hàng, số tiền, ngày thu, ghi chú, người mua và người bán.
 8. Phiếu chi: mã phiếu chi, lý do chi, số tiền, ngày thanh toán, ghi chú.
 9. Tồn kho: mã kho, mã lúa, tên lúa, số lượng tồn, giá nhập, thành tiền.
 10. Báo cáo: theo ngày/tháng/nam đến ngày/tháng/năm
 • Báo cáo kho: tên lúa, số lượng nhập, khấu hao, xuất bán, tồn kho.
 • Báo cáo kế toán: các thông tin của báo cáo kho, doanh thu, công nợ.
 1. Hỗ trợ: logo, tên công ty, địa chị, số điện thoại.
Các bình luận