Quy trình làm việc của trưởng nhóm

CÔNG TY TNHH TV&DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 1/QT-CNX2019

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                              An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2019

                                                                                             logo agitech

                                                QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA TRƯỞNG NHÓM

1. Thu thập yêu cầu

- Ghi chép đầy đủ, có thể ghi âm, chụp hình, xin tài liệu

- Viết bản thu thập yêu cầu gửi khách hàng xác nhận (có gắng làm nhanh nhất có thể)

- Gửi thành viên xem xét, đánh giá khả thi (có thể làm được không?) Phân loại yêu cầu: đơn giản, trung bình, khó, và không làm được

- Thương lượng khách hàng bỏ hoặc đổi yêu cầu với các chức năng khó và không làm được.

2. Mô tả hệ thống bao gồm yêu cầu về chức năng, về dữ liệu và phi chức năng (máy chủ, mạng, cài đặt khác, bảo trì, thân thiện người dùng, tiện ích người sử dụng, sử dụng đa nơi, xử lý trực tuyến, liên thông, nhanh chóng…)

3. Phân tích hệ thống hoặc từng module (phải ghi chú những module liên quan)

4. Gửi nhóm xét duyệt và góp ý phần phân tích

- 98% trở lên hài long mới duyệt, còn lại không duyệt

- Nếu 2 thành viên 1 người duyệt 1 người không thì mời thêm người bình duyệt

- 2 người không đồng ý có góp ý và chỉnh sửa theo góp ý để gửi lại bình duyệt

- Khi nào các thành viên đều duyệt sẽ qua bước thiết kế

5. Thiết kế chương trình

- Thiết kế mã giả (1 bản dùng chung, 1 bản thiết kế theo lĩnh vực hẹp (c#, web))

- Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết

- Thiết kế hàm query và giao diện chi tiết.

6. Gửi nhóm xét duyệt và góp ý phần thiết kế

- Tương tự như quy trình xét duyệt ở phần phân tích

- Gửi đội coder để lập trình

7. Phân công lập trình theo 2 đội

- Lập trình window form

- Lập trình web

8. Kiểm tra test case và kiểm thử chấp nhận

- Test case, test unit: 2 quản lý đội coder.

- Gửi kiểm thử chấp nhận và báo cáo kiểm thử: trưởng nhóm tester.

9. Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lập trình

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm

- Hướng dẫn code c#, web trên agitech.com.vn

10. Phân công công việc và chấm công nhân viên do mình quản lý. (file excel)

**** Ghi chú: trưởng nhóm hạn chế lập trình.

                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                   Đã ký duyệt

                                                                                                                                Nguyễn Thị Út