Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH TV VÀ DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 02/2019/ QĐBN-CNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

 GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang;
 • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc công ty
 • Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số 01 /TT-CNX2019, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được HĐTV và Giám đốc phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2019;
 • Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Khiêm giữ chức Trưởng nhóm dự án DAT150, phòng phát triển phần mềm thuộc công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH TV VÀ DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 03/2019/ QĐBN-CNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang;
 • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc công ty
 • Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số 01 /TT-CNX2019, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được HĐTV và Giám đốc phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2019;
 • Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm Ông Ngụy Kim Hưng giữ chức Trưởng nhóm dự án DAT106, phòng phát triển website thuộc công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH TV VÀ DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 01/2019/ QĐBN-CNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

 GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang;
 • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc công ty
 • Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số 01 /TT-CNX2019, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được HĐTV và Giám đốc phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2019;
 • Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Đặng Thúy Hiền giữ chức Trưởng nhóm dự án DAT418, phòng phát triển phần mềm thuộc công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Chat với Agitech