Kiểm tra trường có thể convert sang datetime?

 

 

sql

Cách kiểm tra một trường kiểu nvarchar với định dạng ngày/tháng có thể chuyển đổi sang kiểu datetime trong SQL server? Để kiểm tra ta dùng lệnh select với điều kiện ISDATE(TenTruong) = 0, nếu trả về là rỗng thì trường này hoàn toàn có thể convert sang datetime và ngược lại. VD: select * from TiepNhanHangHoa where ISDATE(Images)=0.

Cắt dữ liệu định kỳ

Khi dữ liệu trong csdl ngày càng nhiều, ngoài việc backup dữ liệu, bạn còn phải cắt bớt những dữ liệu ra khỏi hệ thống để hệ thống hoạt động nhanh hơn.

Các bước cắt dữ liệu được thực hiện như sau:

1. Chia dữ liệu theo theo, mỗi lần xóa sẽ xóa một tháng dữ liệu, như vậy chúng ta sẽ xóa 12 lần cho mỗi năm dữ liệu

Xóa bảng chi tiết trước, phải tính số tháng từ công thức để ra được ID.

DELETE FROM [dbo].[ChiTietTiepNhanHangHoa]
where ID_TiepNhanHangHoa < 1097000001

Xóa bảng tiếp nhận sau khi đã xóa bảng chi Tiết

DELETE FROM [dbo].[TiepNhanHangHoa]

where NgayTiepNhan < '2017-01-01'

2. Xóa những bảng điều xe, cũng như bảng excel lên hàng.

 a) Xóa bảng BangExcel_LenHang_New:

  Bước 1: Tìm ID bằng cách: select top 1 ID from BangExcel_LenHang_New where ID_ChuyenXe=(select top 1 ID_ChuyenXe from Bang_DieuXe where Convert(date,NgayDieuXe)<'2018-10-01' order by NgayDieuXe desc)

  Bước 2: Xóa BangExcel_LenHang_New với ID nhỏ hơn hoặc bằng ID tìm được ở "Bước 1". VD: ID "Bước 1" tìm được là 123456.

  delete from BangExcel_LenHang_New where ID<=123456

 b) Xóa bảng Bang_DieuXe: delete from Bang_DieuXe where NgayDieuXe<'2017-01-01'

Người chia sẽ

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong textbox C# với dấu phẩy

Để định dạng tiền tệ trong textbox với dấu phẩy cần làm theo hai bước sau:

Bước 1: Thêm thư viện:

using System.Globalization;

Bước 2: Thêm đoạn code sau vào sự kiện TextChange của textbox muốn định dạng

System.Globalization.CultureInfo culture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US");
decimal value=decimal.Parse(texbox1.Text,System.Globalization.NumberStyles.AllowThousands);
texbox1.Text = String.Format(culture, "{0:N0}", value);
texbox1.Select(texbox1.Text.Length, 0);

Bước 3: Chọn font hiển thị Arial cho textbox.

Lưu ý: không nên chọn font "Microsoft Sans Serif" vì font này không hỗ trợ dấu dấu phẩy trong định dạng tiền tệ "en-US"

Nguyễn Tuấn Khiêm

Hướng dẫn Binding Extra Report với nhiều Datasource

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhiều datasource trên một report.

Bước 1: Tạo DetailReport_Band bằng cách nhấp chuột phải vào Detail band và chọn như hình sau:

Bước 2: Thêm table vào Detail6 và đặt tên cho thuộc tính Name, để Binding các trường trong datasoure

Bước 3: Khởi tạo DataTable dùng để làm Datasource

using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using DevExpress.XtraReports.UI;
using System.Data;
using Data;
using System.Globalization;

namespace VanTaiToChau_Desktop.Report
{
  public partial class report_ChiTietKhauTru : DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport
  {
    public report_ChiTietKhauTru()
    {
      InitializeComponent();
    }
    DataTable dt_NoCuoc_di = new TiepNhanHangHoaData().getDSNoCuoc_Di(Common.Truyendulieu.SAVE_IDTRAM, Common.Truyendulieu.ID_TramDenKhauTru, Common.Truyendulieu.NgayKhauTru);
	}
}

Bước 4: Tạo sự kiện BeforePrint cho report và thêm datasource cho DetailReport_Band

using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using DevExpress.XtraReports.UI;
using System.Data;
using Data;
using System.Globalization;

namespace VanTaiToChau_Desktop.Report
{
  public partial class report_ChiTietKhauTru : DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport
  {
    public report_ChiTietKhauTru()
    {
      InitializeComponent();
    }
    DataTable dt_NoCuoc_di = new TiepNhanHangHoaData().getDSNoCuoc_Di(Common.Truyendulieu.SAVE_IDTRAM, Common.Truyendulieu.ID_TramDenKhauTru, Common.Truyendulieu.NgayKhauTru);
		
    private void report_ChiTietKhauTru_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
    {
      if (dt_NoCuoc_di.Rows.Count > 0)
      {
        DetailReport.DataSource = dt_NoCuoc_di;
        ID_TiepNhanHangHoa.DataBindings.Add("Text", dt_NoCuoc_di, "ID_TiepNhanHangHoa");
        SoTien.DataBindings.Add("Text", dt_NoCuoc_di, "TongTien", "{0:0,0}");
      }
  
    }
  }
}


Lưu ý: Để có thể Binding nhiều datasoure trên report cần tạo nhiều DetailReport_Band và thực hiện tương tự các bước trên

Tác giả: Nguyễn Tuấn Khiêm

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C#

Giới thiệu Entity Framework

Entity Framework phát hành đầu tiên vào năm 2008 nhằm hỗ trợ sự tương tác giữa các ứng dụng trên nền tảng .NET với các cơ sở dữ liệu quan hệ. Hay nói cách khác, nó là một công cụ giúp ánh xạ giữa các đối tượng trong phần mềm của bạn với các bảng của một cơ sở dữ liệu quan hệ.

Chuẩn bị

1/ Phần mềm Visual Studio

2/ Phần mềm SQL Server

Tạo project và cài đặt Entity Framework

1/ Tạo project: Mở Visual Studio -> tạo một project và đặt tên EntityFrameworkDemo

hướng dẫn sử dụng entity framework trong c#

2/ Cài đặt Entity Framework phiên bản mới nhất

Trong Solution Explorer, chuột phải lên project -> chọn Manage NuGet Packages…

Chọn Entity Framework -> chọn Install

Chọn OK

Chọn I Accept

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo như hình bên dưới

Hướng dẫn sử dụng Entity Framework trong C# – Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

1/ Mở SQL Server Management Studio -> kết nối đến server

2/ Tạo một cơ sở dữ liệu tên EntityDB

3/ Tạo một table tên Student có 4 column là StudentID, StudentName, StudentGender và Address

Sử dụng Entity Framework

1/ Tạo ADO.NET Entity Data Model

Trong Solution Explorer, chuột phải lên project -> chọn Add -> chọn New Item…

Chọn Visual C# Items -> chọn ADO.NET Entity Data Model -> nhập DatabaseFirstModel ->chọn Add

Chọn  EF Designer from database -> chọn Next

Chọn kết nối hiện có hoặc chọn New Connection… để thiết lập kết nối mới.

Trường hợp chọn New Connection… -> chọn tên máy chủ (Server name), chọn cơ sở dữ liệu (Database name) -> chọn OK

Chọn Next

Chọn table và chọn Finish

Chọn 2 lần OK

Kết quả thu được sẽ như hình bên dưới. Lưu ý phải lưu DatabaseFirstModel.edmx trước khi thực hiện viết code

2/ Viết code: Mở Program.cs và nhập code như sau

3/ Mở SQL Server Management Studio -> mở bảng Student và thêm dữ liệu

4/ Build và run chương trình

Một số xử lý khác

1/ Thêm dữ liệu với Entity Framework

// Thông tin của sinh viên được thêm mới
var student = new Student();
student.StudentID = 3;
student.StudentName = "Lê Thị Hồng";
student.StudentGender = "Nam";
student.Address = "Bình Dương";
// Thêm vào database
using (var db = new EntityDBEntities()) 
{
  db.Students.Add(student);
  db.SaveChanges();
}
}

2/ Cập nhật dữ liệu Entity Framework (Cập nhật giới tính thành Nữ cho sinh viên có id là 3)

using (var db = new EntityDBEntities())
{
 var update = (from u in db.Students where u.StudentID == 3 select u).Single();
 u.StudentGender = "Nữ";
 db.SaveChanges();
}

3/ Xóa dữ liệu Entity Framework (Xóa sinh viên có id là 3)

using (var db = new EntityDBEntities())
{
 var delete = (from d in db.Students where d.StudentID == 3 select d).Single();
 db.Students.Remove(delete);
 db.SaveChanges();
}

Sưu tầm: Nguyễn Tuấn Khiêm

Nguồn: giasutinhoc.vn

Chat với Agitech