Hướng dẫn xóa Instance SQL Server khi trình gỡ cài đặt bị lỗi

Bước 1: Mở CMD với quyền Administrator, gõ lệnh để xóa service: sc delete MSSQLSERVER

service

Bước 2: Xóa các key sau đây trong Registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer

Bước 3: Chuyển đến key sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstallvà xóa tất cả các sub key liên quan đến SQL Server.

Bước 4: Chuyển đến key sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services và xóa tất cả các key liên quan đến SQL Server

Bước 5: Xóa tất cả các thư mục SQL Server trong máy tính ở C:\Program Files\Microsoft SQL Server và các thư mục con khác.

Thêm DataTable vào DataBase SQL

Bước 1: Định nghĩa một kiểu bảng mới trong SQL. 

CREATE TYPE [dbo].[MyTableType] AS TABLE( [Id] int NOT NULL, [Name] [nvarchar](128) NULL )

Bước 2: Tạo một store procedure

CREATE PROCEDURE [dbo].[InsertTable]

@myTableType MyTableType readonly

AS BEGIN

insert into [dbo].Records select * from @myTableType

END

Bước 3: Thực thi store procedure InsertTable với parameter là một datatable cần insert vào database

using (var command = new SqlCommand("InsertTable") {CommandType = CommandType.StoredProcedure})

{ var dt = new DataTable();

//create your own data table

command.Parameters.Add(new SqlParameter("@myTableType", dt));

SqlHelper.Exec(command); }

Kiểm tra trường có thể convert sang datetime?

 

 

sql

Cách kiểm tra một trường kiểu nvarchar với định dạng ngày/tháng có thể chuyển đổi sang kiểu datetime trong SQL server? Để kiểm tra ta dùng lệnh select với điều kiện ISDATE(TenTruong) = 0, nếu trả về là rỗng thì trường này hoàn toàn có thể convert sang datetime và ngược lại. VD: select * from TiepNhanHangHoa where ISDATE(Images)=0.

Chat với Agitech