Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH TV VÀ DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 02/2019/ QĐBN-CNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

 GIÁM ĐỐC

  • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang;
  • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc công ty
  • Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số 01 /TT-CNX2019, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được HĐTV và Giám đốc phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2019;
  • Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Khiêm giữ chức Trưởng nhóm dự án DAT150, phòng phát triển phần mềm thuộc công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Điều 2 Ông Nguyễn Tuấn Khiêm chịu sự điều hành trực tiếp của ông Huỳnh Lý Thanh Nhàn và Bà Nguyễn Thị Út.

Điều 3: Ông Nguyễn Tuấn Khiêm và phòng phát triển phần mềm có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019   ./.    

Nơi nhận:

-   Như điều 3

-   Ban  HĐTV,GĐ

  -  Lưu VP

CÔNG TY TNHH TVvà DV KT CÔNG NGHỆ XANH

AN GIANG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út

Chat với Agitech