Cắt dữ liệu định kỳ

Khi dữ liệu trong csdl ngày càng nhiều, ngoài việc backup dữ liệu, bạn còn phải cắt bớt những dữ liệu ra khỏi hệ thống để hệ thống hoạt động nhanh hơn.

Các bước cắt dữ liệu được thực hiện như sau:

1. Chia dữ liệu theo theo, mỗi lần xóa sẽ xóa một tháng dữ liệu, như vậy chúng ta sẽ xóa 12 lần cho mỗi năm dữ liệu

Xóa bảng chi tiết trước, phải tính số tháng từ công thức để ra được ID.

DELETE FROM [dbo].[ChiTietTiepNhanHangHoa]
where ID_TiepNhanHangHoa < 1097000001

Xóa bảng tiếp nhận sau khi đã xóa bảng chi Tiết

DELETE FROM [dbo].[TiepNhanHangHoa]

where NgayTiepNhan < '2017-01-01'

2. Xóa những bảng điều xe, cũng như bảng excel lên hàng.

Chúng ta cũng dựa trên mã điều xe hoặc bảng excel lên hàng.

Người chia sẽ

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Chat với Agitech