Cắt dữ liệu định kỳ

Khi dữ liệu trong csdl ngày càng nhiều, ngoài việc backup dữ liệu, bạn còn phải cắt bớt những dữ liệu ra khỏi hệ thống để hệ thống hoạt động nhanh hơn.

Các bước cắt dữ liệu được thực hiện như sau:

1. Chia dữ liệu theo theo, mỗi lần xóa sẽ xóa một tháng dữ liệu, như vậy chúng ta sẽ xóa 12 lần cho mỗi năm dữ liệu

Xóa bảng chi tiết trước, phải tính số tháng từ công thức để ra được ID.

DELETE FROM [dbo].[ChiTietTiepNhanHangHoa]
where ID_TiepNhanHangHoa < 1097000001

Xóa bảng tiếp nhận sau khi đã xóa bảng chi Tiết

DELETE FROM [dbo].[TiepNhanHangHoa]

where NgayTiepNhan < '2017-01-01'

2. Xóa những bảng điều xe, cũng như bảng excel lên hàng.

 a) Xóa bảng BangExcel_LenHang_New:

  Bước 1: Tìm ID bằng cách: select top 1 ID from BangExcel_LenHang_New where ID_ChuyenXe=(select top 1 ID_ChuyenXe from Bang_DieuXe where Convert(date,NgayDieuXe)<'2018-10-01' order by NgayDieuXe desc)

  Bước 2: Xóa BangExcel_LenHang_New với ID nhỏ hơn hoặc bằng ID tìm được ở "Bước 1". VD: ID "Bước 1" tìm được là 123456.

  delete from BangExcel_LenHang_New where ID<=123456

 b) Xóa bảng Bang_DieuXe: delete from Bang_DieuXe where NgayDieuXe<'2017-01-01'

Người chia sẽ

Huỳnh Lý Thanh Nhàn

Chat với Agitech