Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ và tạo chữ ký Email

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ Email từ ngôn ngữ Anh sang Việt. 

Đầu tiên vào Setttings . 

Chọn Settings 

Tìm Language, nhấp vào chọn Tiếng Việt.

Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt.

Chọn Save Changes để lưu thay đổi.

Chọn Save Changes.

Hướng dẫn tạo chữ ký cho Gmail. Trong phần Cài đặt, tìm Chữ ký.

Nhập nội dung.

  Chọn Save Changes để lưu thay đổi.

Chọn Save Changes.

 

Chat với Agitech