Tính tổng các cột tùy chọn trên GridView với Expression editor

Lượt xem: 330

Để tính tổng các cột dữ liệu theo từng dòng trên GridView của Devexpress rất đơn giản. Hãy sử dụng Expression editor của gridview!

sumCot