CHARACTERISTICS OF COMPUTER - PHẠM TRẦN MINH NHÃ

Lượt xem: 1152

CHARACTERISTICS OF COMPUTER - PHẠM TRẦN MINH NHÃ

CHUYỆN CHÊM

Một máy tính dù có (equipment) tiên tiến cỡ nào mà không có kết nối (network) thì sẽ bị (limit) (ability) và khó (interact) hay (Characteristic) của máy tính không được phát huy tốt. Khi được kết nối network, thì ta có thể (access) vào nhiều (channel) hữu ích mà ta mong muốn, (consist of) các lợi ích như (teleconference), (merge) tập tin trực tuyến, (single-purpose) hay đa mục đích. Ngoài ra, mạng giúp cho ta lưu trữ dữ liệu trực tuyến, lợi ích của nó là dễ dàng (convert) đến các kho lưu trữ trực truyến, thay thế các (peripheral), nó gồm (internal memory) và (external memory). (Gateway) cho phép người dùng đăng ký, sử dụng internet với băng thông rất cao và có (reliability) cao. Hiện tại, các (analyst) mạng vẫn đang phân tích và tính toán các cấu trúc mạng từ những công nghệ mới để có thể tối ưu đường truyền hơn trong tương lai. Các dữ liệu được truyền qua lại giữa máy tính và mạng đều được xử lý ở nơi được gọi là (central processing unit). Mạng máy tính là một công nghệ đã làm thay đổi thế giới.

TRANSLATE INTO ENGLISH

A computer with no advanced equipment and no network connection will be limited to the ability and hard to interact or characteristic of computer is not promoted well. When you are connected to the network, you can access many of the useful channels you want, consist of benefits such as remote teleconference, merge files online, single-purpose or multi-destination. In addition, the network allows us to store data online, the benefit of it is easy to convert to the online storage, replacement of peripherals, it includes internal memory and external memory. Gateway allows users to register, use the internet with high bandwidth and high reliability. At present, network analysts are still analyzing and calculating network structures from new technologies in order to optimize the transmission path in the future. The data transmitted between the computer and the network is processed where it is called a central processing unit (CPU). Computer networking is a technology that has changed the world.