Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5
Slide item 6

Tuyển dụng nhân sự

Featured Products

Products

Hướng dẫn xóa Instance SQL Server khi trình gỡ cài đặt bị lỗi

Bước 1: Mở CMD với quyền Administrator, gõ lệnh để xóa service: sc delete MSSQLSERVER

service

Bước 2: Xóa các key sau đây trong Registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer

Bước 3: Chuyển đến key sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstallvà xóa tất cả các sub key liên quan đến SQL Server.

Bước 4: Chuyển đến key sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services và xóa tất cả các key liên quan đến SQL Server

Bước 5: Xóa tất cả các thư mục SQL Server trong máy tính ở C:\Program Files\Microsoft SQL Server và các thư mục con khác.