Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm (menu bên trái )

Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm (menu bên trái )

Thêm thể loại

Bước 1: chọn nội dung > quản lý thể loại > thêm thể loại  (hình 1.1)

Hình 1. 1

Bước 2: nhập tiêu đềAlias(vd: tiêu đề là lốp xe bridgestone thì alias là lop-xe-bridgestone)

Bước 3: chọn nút Lưu (hình 1.2)

Hình 1. 2

Thêm danh mục

 Bước  1: Chọn Danh mục > Quản lý danh mục > Thêm danh mục mới (hình 1.3)

Hình 1. 3

Bước 2: nhập vào các dòng sau:

  1. Tiêu đề
  2. Kiểu menu (vd: tiêu đề là lốp xe thì Kiểu menu là lopxe-menu)
  3. Mô tả (vd : lốp xe)

Bước 3: chọn nút lưu

Hình 1. 4

Tạo module

Bước 1: chọn Tiện ích mở rộng > Quản lý Module (hình 1.5)

Hình 1. 5

Bước 2: chọn nút Thêm mới (hình  1.6)

Hình 1. 6

Bước 3: chọn Menu (hình 1.7)

Hình 1. 7

Bước 4: nhập thông tin sau:

  1. Tiêu đề
  2. Chọn menu trùng với danh mục đã tạo
  3. Chọn vị trí là left

Bước 5:  chọn Lưu

Hình 1. 8

Chat với Agitech