Hướng dẫn đổi ảnh và vị trí của danh mục sản phẩm (User ở giữa)

Hướng dẫn đổi ảnh của danh mục sản phẩm

Bước 1: chọn Tiện ích mở rộng > Quản lý Modules (hình 1.1)

Hình 1. 1

Bước 2: tìm đến vị trí User muốn đổi ảnh hoặc đổi vị trí (hình 1.2)

Hình 1. 2

Chú ý: các User nằm ở các vị trí nhất định từ 1 đến 8 (hình 1.3)

Hình 1. 3

Bước 3: sau khi chọn User muốn đổi ta sẽ và được như Hình 1.4

Bước 4: ví dụ như User1 là Bridgestone

  1. Tiêu đề của User
  2. Hiện tiêu đề chúng ta mặc định là ẩn
  3. Vị trí ở đây ta có thể đổi vị trí các User bằng cách chọn vị trí User khác như phải đổi luôn vị trí của User còn lại(ví dụ: User1 chúng ta đổi vị trí thành User2 thì phải vào phần của User2 và đổi vị trí lại thành User1)
  4. Chọn ảnh mới cho User ( lưu ý: kích thước ảnh 300x300 pixel)
  5. Chọn mục này để canh giữa cho ảnh

Hình 1. 4

Bước 5: Nhấn chuột phải vào ảnh và chọn Insert/Edit Link (hình 1.5)

Hình 1. 5

Bước 6: Thay đổi URL theo danh mục sản phẩm. Ví dụ: chọn danh mục Bridgestone thì nhập và Bridstone, chọn Maxxis thì nhập vào Maxxis (hình 1.6)

Bước 7: Chọn Update để lưu

Hình 1. 6

Bước  8: Chọn Lưu và thoát để lưu lại và thoát ra phần Quản lý Module.

Chat với Agitech