Website chia sẻ chuyến đi.

Giới thiệu về đề tài thực tập:

Website chia sẻ chuyến đi.

       Chức năng chính: website ra đời nhằm mục đích giúp giải quyết các vấn đề về xe cho những người dùng không có phương tiện nhưng muốn di chuyển từ một địa điểm này đến địa điểm khác thông qua việc đi cùng chuyến xe với người dùng khác.

Vai trò của User:

+ User có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, tham gia đánh giá, bình luận về User khác.

+ Quản lý bài viết của chính User: tham gia đăng bài viết (nhưng phải đợi Admin xét duyệt), ẩn bài viết và xét duyệt xem có cho User khác tham gia chuyến đi cùng hay không (có phản hồi tin nhắn vào số điện thoại của User đặt chổ đi cùng).

Vai trò của Admin:

+ Quản lý các dữ liệu có sẵn của website như: tỉnh, thành phố, hãng xe, loại xe, quảng cáo….

+ Quản lý tài khoản của User: xét duyệt đăng kí tài khoản, khóa tài khoản của User (có phản hồi về mail của User về tình trạng tài khoản).

+ Quản lý bài đăng của User: xét duyệt bài đăng, ẩn bài đăng của User (có phản hồi về mail của User về tình trạng bài đăng).

+ Quản lý báo cáo, thống kê: báo cáo về thông tin lượt bài đăng, lượt đăng ký tài khoản… theo ngày, tháng, năm.

Đoàn Minh Thông

Chat với Agitech