Cách chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu (Lập trình PHP)

Lập trình PHP có nhiều cách chuyển tiếng việt có dấu thành tiếng việt không dấu. Dưới đây tôi xin giới thiệu với các bạn cách chuyển đổi chí với function sau:

function convert_name($str) {
		$str = preg_replace("/(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/", 'a', $str);
		$str = preg_replace("/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/", 'e', $str);
		$str = preg_replace("/(ì|í|ị|ỉ|ĩ)/", 'i', $str);
		$str = preg_replace("/(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/", 'o', $str);
		$str = preg_replace("/(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/", 'u', $str);
		$str = preg_replace("/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/", 'y', $str);
		$str = preg_replace("/(đ)/", 'd', $str);
		$str = preg_replace("/(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)/", 'A', $str);
		$str = preg_replace("/(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)/", 'E', $str);
		$str = preg_replace("/(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)/", 'I', $str);
		$str = preg_replace("/(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)/", 'O', $str);
		$str = preg_replace("/(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)/", 'U', $str);
		$str = preg_replace("/(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)/", 'Y', $str);
		$str = preg_replace("/(Đ)/", 'D', $str);
		$str = preg_replace("/(\“|\”|\‘|\’|\,|\!|\&|\;|\@|\#|\%|\~|\`|\=|\_|\'|\]|\[|\}|\{|\)|\(|\+|\^)/", '-', $str);
		$str = preg_replace("/( )/", '-', $str);
		return $str;
	}

 Bạn sử dụng function trên như sau:

VD:

$text = "Công nghệ xanh An Giang";

echo convert_name($text);

Kết quả hiển thị sẽ là: Cong-nghe-xanh-An-Giang

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ: Ngụy Kim Hưng

 

Chat với Agitech