Hướng dẫn định dạng tiền tệ trong textbox C# với dấu phẩy

Để định dạng tiền tệ trong textbox với dấu phẩy cần làm theo hai bước sau:

Bước 1: Thêm thư viện:

using System.Globalization;

Bước 2: Thêm đoạn code sau vào sự kiện TextChange của textbox muốn định dạng

System.Globalization.CultureInfo culture = new System.Globalization.CultureInfo("en-US");
decimal value=decimal.Parse(texbox1.Text,System.Globalization.NumberStyles.AllowThousands);
texbox1.Text = String.Format(culture, "{0:N0}", value);
texbox1.Select(texbox1.Text.Length, 0);

Bước 3: Chọn font hiển thị Arial cho textbox.

Lưu ý: không nên chọn font "Microsoft Sans Serif" vì font này không hỗ trợ dấu dấu phẩy trong định dạng tiền tệ "en-US"

Nguyễn Tuấn Khiêm

Chat với Agitech