[Series Lập trình Xamarin Form] Build và chạy trên máy ảo

Sau khi khởi tạo solution xong, chúng ta sẽ build và chạy thử ứng dụng vừa tạo trên máy ảo xem Label "Welcome to Lập trình Xamarin.Forms! - Nguyễn Tuấn Khiêm" được đặt trong thẻ <StackLayout> với các thuộc tính HorizontalOptions="Center" và VerticalOptions="CenterAndExpand" sẽ hiển thị như thế nào? Ở đây, mình sẽ build ứng dụng trên Iphone 6 IOS 11.4.

Trong XAML gồm có 4 phần chính: Page, Layout, View, Cell. 

1. Page giống như form trong WinForm, Page gồm các loại là ContentPage, MasterDetailPage, NavigationPage, TabbedPage, CarouselPage và TemplatedPage.

 - ContentPage là loại đơn giản và thường sử dụng nhất của Page, thuộc tính của nó giống một đối tượng View, nội dung của nó thường chứa một Layout như  StackLayout, Grid, ScrollView.

 - MasterDetailPage gồm có 2 phần là MasterDetail. Master thường hiển thị một danh mục, còn Detail hiển thị chi tiết thông tin từ danh mục được chọn ở Master

 - NavigationPage quản lý các đối tượng trong Page này theo cấu trúc ngăn xếp (stack).

 - TabbedPage quản lý nhiều Page, cho phép thiết lập điều hướng (quay về trang) các Page con bằng Tab.

 -  CarouselPage tương tự TabbedPage nhưng cho phép thiết lập điều hướng (quay về trang) các Page bằng cách vuốt ngón tay.

- TemplatedPage  hiển thị nội dung toàn màn hình với điều khiển (control) mẫu và là lớp cơ sở cho ContentPage.

2. Layout là một loại View đặc biệt, có thể chứa một hoặc nhiều View khác. Các View nằm trong Layout thì được sắp xếp theo một định dạng nhất định:

- StackLayout: sắp xếp các View con tuyến tính, theo chiều ngang hoặc chiều dọc. Các View con có thể căn chỉnh Trái, Phải, Giữa.

- AbsoluteLayout: sắp xếp các View con theo tọa độ, kích thước hoặc tỉ lệ. Các View con có thể neo Trái, Phải, Giữa.

- RelativeLayout: sắp xếp các View con dựa trên ràng buộc về kích thước và vị trí của các View cha.

- Grid: sắp xếp các View con theo dạng lưới. Các dòng hoặc cột có thể điều chỉnh bằng tỉ lệ hoặc giá trị tuyệt đối.

 TO BE CONTINUED...

Chat với Agitech