Hướng dẫn vào Gmail trên điện thoại, thêm tài khoản Gmail

Hướng dẫn vào Gmail trên điện thoại, thêm tài khoản Gmail

Vào Ap Gmail trên điện thoại.

Chọn menu Gmail

Chọn mủi tên xổ xuống

Chọn "Thêm tài khoản"

Chon Google

Nhập thông tin tài khoản và nhấn "Tiếp theo"

Nhập mật khẩu và nhấn "Tiếp theo"

Chọn Đồng ý với những điều khoản của Google.

Hoàn thành thêm tài khoản cho Gmail, chúc các bạn thành công.

Chat với Agitech