PHÂN CHIA SỐ ĐIỆN THEO NHÓM TRÊN C#

- NHƯ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT SỐ ĐIỆN THOẠI CÓ CẤU TRÚC NHƯ SAU: XXXX.XXX.XX (10 SỐ) HOẶC XXXX.XXX.XXXX (12 SỐ)

- Trên các diễn đàn và website có nhiều cách xử lý cho trường hợp này. Nhưng tôi thấy quá gườm gà. sau đây tôi xin giới thiệu cách làm đơn giản nhất

B1: BẮT SỰU KIỆN KEYUP

if (!e.KeyCode.Equals(Keys.Back))
{
   if (txt_dt_nguoinhan.Text.Length == 4)
   txt_dt_nguoinhan.Text = txt_dt_nguoinhan.Text + ".";  ==> GROUP 4 SỐ ĐẦU
   else if (txt_dt_nguoinhan.Text.Length == 8)
   txt_dt_nguoinhan.Text = txt_dt_nguoinhan.Text + "."; ==> GROUP 3 SỐ TIẾP THEO
}
  txt_dt_nguoinhan.Select(txt_dt_nguoinhan.Text.Length, 0);

B2: BẮT SỰU KIỆN KEYPRESS KHÔNG CHO NHẬP DÂU CHẤM

if (char.IsLetter(e.KeyChar) || char.IsSymbol(e.KeyChar) || char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) || char.IsPunctuation(e.KeyChar))
{
   e.Handled = true; //Không cho thể hiện lên TextBox
}

CHÚC THÀNH CÔNG!

Chat với Agitech